نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، عضو هیات علمی داشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

2 استادیار،عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و علوم اسلامی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

معنویت به عنوان یکی از مفاهیم مهم، دنیای بیرونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باور خودکارآمدی نیز می‌تواند عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی، انسان باشد. این مقاله با هدف بررسی رابطه معنویت با سطح خود کارآمدی مقابله‌‌ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب در فقه روانشناسی نگاشته شده است. در این پژوهش تلاش شده تا تعریف درستی از معنویت از دیدگاه بزرگان و همچنین خودکارآمدی مقابله‌ای و رابطه این دو با استفاده از تحقیق‌های انجام شده در این زمینه‌ها ارائه شود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین سطح معنویت و خودکارآمدی مقابله‌ای رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. در نتیجه می‌توان گفت که دستورات اسلامی و معنویت، می‌تواند شکل دهنده و تأثیرگذار بر سبک زندگی افراد به خصوص دانشجویان باشد و مـی‌توانـد زمینه رشد و شکوفایی آنها را مهیا گرداند. بنابراین معنویت یک سازه چند وجهی با تاثیر گذاری بر مولفه های روانشناختی از جمله باورهای خودکارآمد در روبرو شدن با موقعیت های جاری زندگی، می‌تواند در ارتقا سازگاری و پیشرفت انسان‌ها نقش موثری ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات