نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم

2 هیات علمی استادیار

چکیده

چکیده
حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، در منزل با انگیزه مهربانی و فداکاری همراه است و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست. ولی اگر بخواهیم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهیم شد که این تحقیق درصدد پاسخ به آن است.
اجرت المثل یکی از مصادیق حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که در کنار حقوق مالی دیگر مانند مهریه، نفقه و... قابل مطالبه از سوی زوجه است. در حقوق اسلام و ایران زوجه در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به زوج دارد، زوجه غیراز این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد.
اجرت المثل از حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالی که عرفاً برای آن حق الزحمه ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت اجرت آن را دارد، مگر این که ثابت شود زوجه کارهای مزبور را به قصد تبرع انجام داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات