نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اصول الدین قم

2 دانشگاه اصول الدین قم

3 دانشکده اصول الدین

چکیده

أکثریت أهل سنت نیز همچون شیعه در مورد حکم عزاداری بر میت به صورت کل بحث نکرده اند بلکه صرفاً به ذکر مصادیق و بررسی حکم مصادیق بسنده کرده اند. حال سوال این خواهد بود که عزاداری بر میت از دیدگاه عامه چه حکمی دارد؟ در این باره در مورد حکم عزاداری از دیدگاه أهل سنت هم سه مصداق مورد بررسی قرار می‌گیرد: (1-گریه 2-ندبه 3-پاره کردن لباس..) و یکی از نظریات در مورد هر سه مصداق، حرمت است یعنی در بین أهل سنت کسانی هستند که هر سه مصداق را حرام می‌دانند. ولی با بررسی ادله أهل سنت واضح می‌شود که أصل عزاداری بر میت جایز است از اینرو در پژوهش حاضر ضمن نقد و بررسی ادله مختلف به این نتیجه می‌رسیم اصل عزاداری بر میت جایز است بله درست است که بعضی از مصادیق عزاداری مثل پاره کردن لباس ... أمثال اینها را جایز نمی‌دانند ولی این ضرر به اصل جواز عزاداری به صورت کبرای کلی نمی‌زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات