نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده

چکیده
قصاص یکی از مجازات هایی است که از منظر فقه جزایی اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و به مقتضای آیه 33 سوره اسری(و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا) مخاطب آن ولی دم بوده و در زمره جرایم حق الناسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که متولی برقراری نظم،تامین امنیت عمومی،احقاق حق و اجرای عدالت حکومت می باشد.با توجه به این دو نکته سوال اساسی آن است که حدود مداخله حاکمیت درموضوع مجازات قصاص تا چه حدی است؟
این مقاله درصدد بررسی موشکافانه دیدگاههای فقهی در خصوص دخالت حاکمیت در اجرای قصاص به عنوان جرمی با ماهیت خصوصی می باشد.با بررسی های صورت گرفته روشن می گردد که قانون مجازات اسلامی به درستی بر اساس دیدگاه برخی فقها، استیذان در قصاص را شرط دانسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات