نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی واحد قم

چکیده

چکیده
آنچه این مقاله عهده دار تبیین آن است، تعیین طلوع فجر، در شبهای مهتابی می باشد،چرا که سپیده صادق و نور گسترده و افقی، در شبهای مهتابی، به دلیل حضور ماه و روشنایی موجود در افق، تا دقایقی خودنمایی ندارد، به گونه ای که اگر ماه در افق نبود، این نور گسترده چون خط نازک دیده می شد.به دلیل حضور ماه و روشنایی افق، نور گسترده فجر با تأخیر و پس از حدود 20 دقیقه،نمایان می شود،و آن زمان ( تاخیر بیست دقیقه ای) دیگر نور ماه، مانع نور سپیده فجر نیست.
در موضوع طلوع فجر در شبهای مهتابی سخن در این است که آیا مبدأ، فجر صادق است،که در تقدیر فجر صادق، طلوع کرده است و یا آن که مبدأ، فجری فعلی است که نمایان باشد و در پنهه افق با چشم عادی دیده شود، گرچه در تقدیر فجر صادق طلوع کرده باشد. البته نظر دوّم تأخیر حدود 20 دقیقه ای را می طلبد. مشهور فقیان نظر اول را نتخاب کرده اند و بر این باورند که میان لیالی مقمره و غیره مقمره فرقی وجود ندارد، ولی امام خمینی در این مساله بر این باور است که باید نور سپیده در شبهای مهتابی با چشم دیده شود و حضور واقعی و تقدیری آن ملاک نیست، بنابراین باید دقایقی صبر کرد و سپس اقدام به اقامه ی نماز صبح کرد.
واژگان کلیدی: فجر،طلوع، طلوع فجرفعلی،طلوع فجر تقدیری و لیالی مقمره ، فقه و فقه عبادی

کلیدواژه‌ها

موضوعات