نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

خون یکی از نجاسات یازده گانه است که در شرع مقدس اسلام نجس بوده و استفاده ازآن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچگونه فایده ای متصور نمی شد بلکه موجب تنفرنیز بوده است. اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از خون بویژه خون انسان و فرآورده های آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است. بدون بهره برداری از خون و فرآورده های آن گردونه عظیم درمان نمی چرخد و بسیاری از جراحی ها با مشکل مواجه خواهدشد. لذا دراین مقاله درنظر است این موضوع ثابت شود که خون دارای منفعت محلله معقد بهاء است. و فواید کثیره ای دارد و حیات بشری امروزه شدیداً به آن نیازمند است و درصورت ضرورت و اضطرار میتوان ازآن استفاده و بهره برداری نمود.
کلیدواژه ها : خون، بیع، منفعت محلله ، اکل خون، حرمت خون.

کلیدواژه‌ها

موضوعات