نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی العالمیه ـ مدرسه حجتیه ؛مسئول اداره مبلغان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، تعیین قیمت‌از سوی دولت است و این تعیین قیمت تاثیر زیادی در اقتصاد دارد به گونه ای که تولید، عرضه، اشتغال و کل بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نگاه اول قیمت گذاری از سوی دولت امر مناسب و به جایی به نظر می رسد و دولت ها نیز چه بسا به آن اقدام نمایند.
در این مقاله به نظر اندیشمندان و فقهای شیعه توجه شده است که با توجه به ادلّه شرعی آیا تعیین قیمت را جایز می دانند؟
در این تحقیق به موارد ذیل دست می یا بیم:
1. در شرایط عادی بازار؛ دولت نمی تواند قیمت تعیین نماید،
2. در شرایط خاص (احتکار، تبانی و انحصار) افراد موظف به عرضه کالا (بدون تعیین قیمت) می شوند؛ در صورتی که فروشندگان اجحاف نموند موظف به کاهش قیمت اند؛ و اگر همچنان اجحاف را ادامه دادند؛ از سوی دولت قیمت تعیین می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات