نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

بررسی رضایت تقدیری درفقه و حقوق
* رضا عاملی الهی
* سید علیرضا حسینی
چکیده:
مسأله " رضایت تقدیری " در زمره مسائلی می باشد که درمیان قدما محل بحث نبوده است و شاید شیخ انصاری اولین شخصی است( در کتاب مکاسب) که به طرح این بحث پرداخته است . هماره در بین علمای معاصر در کفایت و عدم کفایت آن در دو بخش فقه و حقوق محل بحث واختلاف نظر بوده است.
مفهوم مذکور در مباحثی ازجمله : بیع فضولی، ضمان، نکاح، رهن، وصیت و... کاربرد دارد در این پژوهش سعی گردیده است که مفاهیم و نهاد های مشابه با آن مورد بحث وبررسی قرار گیرد تا خلطی در مباحث مطروحه در راستای تبیین موضوع لحاظ گردیده ایجاد نگردد. با بررسی های به عمل آمده پدیدار گشته که پژوهش مستقل درغالب کتاب، مقاله و پایان نامه، همانند عنوان پژوهش یافت نگردید.
درپژوهش حاضر سعی گردیده است تا جایگاه بحث «رضایت تقدیری» از نظر مبا نی شرعی وفقهی به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وسؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا صرف رضایت تقدیری در عبادات و معاملات ، دارای اثر فقهی و حقوقی می باشد ؟
کلید واژه ها: رضایت، تقدیری، رضایت تقدیری، سکوت

کلیدواژه‌ها

موضوعات