فقه و مبانی حقوق
25. خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی

علی عزیزی؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 7-33

چکیده
  در این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی ...  بیشتر