مطالعات فقهی و فلسفی (AQOJAP) - مقالات آماده انتشار