1. تبیین مازاد مال‌الاجاره در اجاره‌ی دوم در فقه اسلامی

سید مسیح حسینی؛ احمد مرادخانی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-19

چکیده
  با توجه به ماده 466 ق.م «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود» و همچنین ماده 474 ق.م مقرر می‌دارد: «مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد»؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: «مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه ...  بیشتر