1. مطالعه تطبیقی حقوق حدنگاری در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان

شیوا محمدی؛ سعید خردمند

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-19

چکیده
  تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام ‌شده است. حقوق کامن­لای انگلستان به‌صورت ...  بیشتر