1. کیفیت تصرفات در مال مشاع

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1398، ، صفحه 1-16

چکیده
  مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی­تواند ...  بیشتر