1. فلسفه مقاصد الشریعه در حیل شرعی با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-17

چکیده
  شکوفایی و پویایی جامعه اسلامی به منش سیاسی و اقتصادی مورد پذیریش شرع از یک‌سو و نیز راهکارهایی که سبب رونق چرخه تولید می‌شود، بستگی دارد. از جمله اقتصاد بدون ربا، اعتبارسنجی قصد طرفین قرارداد در جلوگیری از نفوذ بیگانگان. در این راستا الگوی اقتصاد مقاومتی می‌تواند از طرفی با فلسفه مقاصدی که مسلمین از انجام فعالیت اقتصادی دارند، پیوند ...  بیشتر