1. موضوعات و قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی

مهدی یوسف

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-21

چکیده
  میزان رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی موضوع مهمی است که می‌تواند به تشخیص تبلیغات سالم از منظر فقهی کمک کند. آنچه در سایر پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، میزان رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها در تبلیغات بازگانی از منظر مسئولیت مدنی و حقوقی بوده است. اما در این پژوهش با روش تحلیل محتوا روند پنج ساله میزان رعایت ...  بیشتر