فقه و مبانی حقوق
1. فقه جواهری در نگاه امام خمینی(ره)

مجتبی رحیمی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 133-154

چکیده
  تحول در حوزه های علمیه، عرصه های مختلفی دارد. تحول در شیوه و متد اجتهاد، تحول در شیوه مدیریت حوزه، تحول در شیوه آموزش و ... بی شک مهم ترین عرصه در این زمینه، تحول یا عدم تحول در شیوه اجتهاد است. نظر امام خمینی (ره) در مورد متد و شیوه اجتهاد لزوم حفظ اجتهاد سنتی و جواهری است. از این رو برخی از کسانی که مخالف تحول در شیوه اجتهاد هستند، سخنان ...  بیشتر