1. موضوعات و قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی

مهدی یوسف

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-21

چکیده
  میزان رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی موضوع مهمی است که می‌تواند به تشخیص تبلیغات سالم از منظر فقهی کمک کند. آنچه در سایر پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، میزان رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها در تبلیغات بازگانی از منظر مسئولیت مدنی و حقوقی بوده است. اما در این پژوهش با روش تحلیل محتوا روند پنج ساله میزان رعایت ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. استعمال و خرید و فروش مواد روانگردان در فقه امامیه

سیامک جعفرزاده

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 79-105

چکیده
  استعمال مواد مخدر و روانگردان یکی ازمظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به جامعه می‌شود. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعه‌ی منابع فقهی و روایی و ادله‌ی قرآنی حکم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر را به خاطر درگیر شدن بسیاری از مردم در ایران به خصوص جوانان و تبعات ...  بیشتر