فقه و مبانی حقوق
1. صور بیع فضولی از دیدگاه شیخ انصاری

اکبر ذاکریان؛ شکراله نیکوند

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 21-33

چکیده
  فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده‏اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم‏بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین ...  بیشتر