فقه و مبانی حقوق
1. بررسی قاعده الضرورات تقدّر بقدرها

حسین جاور؛ مرضیه گنجعلی دارانی؛ محمد علی افشاری

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 53-77

چکیده
  قاعده ی «الضرورات تتقدر بقدرها» از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخصتی داده شود، این ترخیص تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و با ...  بیشتر