فلسفه اسلامی
1. اراده الهی از دیدگاه غزالی و ابو هاشم جبایی

سید سجاد ساداتی زاده؛ علی صبری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 89-109

چکیده
  شناخت خداوند به طرقی گوناگونی صورت می‌پذیرد که مهم‌ترین و جنجال‌آمیزترین روشی که متکلمان در معرفت خداوند درزمینه تبیین و توضیح آن باهم اختلاف و بحث داشتند بحث صفات الهی بود. با تقسیم صفات خداوند به ثبوتی و سلبی یا ذاتی و فعلی مشاجرات بیشتری رؤیت شد. این نوشتار بر آن است به بررسی یکی از مهم‌ترین صفات ثبوتی خداوند یعنی اراده، در دیدگاه ...  بیشتر