فقه و مبانی حقوق
1. واکاوی ادله فریقین در جواز غیبت متجاهر به فسق

بدرالزمان محمدزاده لاجوردی؛ احمد مرادخانی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، ، صفحه 53-73

چکیده
  چکیده یکی از آسیب های مهم اجتماعی جریان و شیوع غیبت یا اظهار نقص دیگران و از سکه انداختن افراد با انگیزه های مختلف است. که می تواند انگیزه فردی و یا جمعی و یا سیاسی داشته باشد. ولی بر اساس مصالح عقلایی در مواردی این امر استثناء شده است که از جمله آنها غیبت شخص متجاهر به فسق است از این رو شناخت صحیح معنای فقهی غیبت و متجاهر به فسق به عنوان ...  بیشتر