فقه و مبانی حقوق
1. مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قلع و قمع موضوع قانون حفظ کاربری

علی نورانی؛ سید مهدی میرداداشی؛ ابراهیم دلشاد معارف

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 101-116

چکیده
  با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم‌ دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.‌از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق ‌تبصره2 ماده‌‌10‌ قانون ‌مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم ...  بیشتر