فقه و مبانی حقوق
1. نقد ادله مشهور بر تنجس آب قلیل ملاقی با نجس

احمد مرادخانی؛ مجتبی رحیمی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 7-31

چکیده
  همانگونه که روشن است یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوط به موضوع محل بحث می باشد. در مورد تنجس آب قلیل به صرف ملاقات نیز همین اتفاق افتاده است. ارتکاز و بنای عقلا در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقتی که متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و اگر شارع مخالف این تلقی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. تأملی بر تنجس آب قلیل به صرف ملاقات با نجس(1)

مجتبی رحیمی؛ احمد مرادخانی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 75-106

چکیده
  یکی از نکات کلیدی در فهم روایات توجه به قرائنی است که در اطراف آن هستند و یکی از این قرائن مهم ارتکازاتی است که در مورد موضوع طرح شده در روایت وجود دارد. بدیهی است عدم توجه به قرائن، مخصوصا ارتکازات، باعث بدفهمی در تفسیر روایات شده و نتیجه غلطی به دست خواهد داد. از این رهگذر باید گفت در مورد چگونگی آلوده شدن آب قلیل و نحوه تطهیر آن در میان ...  بیشتر