فقه و مبانی حقوق
1. تروریسم زدایی فقهی از اسلام و تبیین حکم سیاسی فقهی امام خمینی(ره)

احمد مرادخانی؛ فاطمه رحمانی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 7-32

چکیده
  امروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و همچنین کنکاش در احکام فقهی و آیات و روایات در برخورد با مجرمان ترور، ...  بیشتر