فقه و مبانی حقوق
1. حریم اراضی برای کاربری‌های عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران

کبری عباسی مقدم؛ رسول مظاهری

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 7-25

چکیده
  با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر ...  بیشتر