فقه و مبانی حقوق
1. ویژگی های کیفر خدمات عمومی رایگان بر شخص یزهکار

سید مهدی حسینی؛ سید محمود میرخلیلی

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 95-119

چکیده
  با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع ...  بیشتر