فقه و مبانی حقوق
1. مبنای فقهی حقوقی قبض در عقد رهن

ابراهیم دلشاد معارف

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 7-28

چکیده
  چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار ...  بیشتر