فقه و مبانی حقوق
1. بیع زمانی، ماهیت و آثار آن از دیدگاه فقها

حمید واحدی؛ محمد مهدی احمدی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 7-25

چکیده
  چکیدهیکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق ...  بیشتر