فقه و مبانی حقوق
1. حق فسخ نکاح با بیماری‌های جدید

سید مهدی میرداداشی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 73-85

چکیده
  چکیده: قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماری‌های جدید از جمله دیابت، سرطان ، ایدز و امثال ذالک در احدی از زوجین موجب حق فسخ در نکاح برای دیگری می‌گردد ...  بیشتر