فقه و مبانی حقوق
1. حکم قتال با کفار و اهل بغی

محمد صادق قادری؛ محمد مهدی احمدی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 57-72

چکیده
  چکیده یکی از احکام متعالی دین اسلام در بعد اجتماعی جهاد می‌باشد. شاید در نگاه اول، معاندین جهاد را با جنگ که در سایر ادیان و ملل وجود دارد مساوی دانسته و همان احکام را در جهاد نیز جاری بدانند.ولی بحث و سؤال در رابطه با زمانی می‌باشد که امام معصوم(ع) در غیبت بوده و جامعه اسلامی به وسیله نواب خاص با عام او مدیریت می‌شود؛ حکم جهاد در این ...  بیشتر