1. عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی

سید درید موسوی مجاب؛ سارا بشری

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 7-28

چکیده
  زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال ـ به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها ـ بدون اِعمال تبعیض بهره مند شوند. عدم اِعمال تبعیض می تواند به برابری جنسیتی، یعنی ...  بیشتر