فلسفه اسلامی
1. وجود از منظر افلاطون و ابن سینا

مجتبی جلیلی مقدم

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 29-53

چکیده
  چکیده بحث وجود اساسی ترین مسئله در تاریخ طولانی فلسفه بوده و ذهن متفکران را به خود مشغول داشته است. افلاطون و ابن سینا در مقام بزرگ ترین فلاسفه درباب وجود دیدگاه های بدیعی داشته اند که در این نوشتار بر آنیم تا با روش و نگاهی تحلیلی به مبانی این دو فیلسوف بدانها پرداخته و با یکدیگر مقایسه کنیم تا نشان دهیم که این دو دیدگاه درباب وجود چه ...  بیشتر