فقه و مبانی حقوق
1. ضمانت اجرای تعهد به ازدواج دائم

سید مهدی میرداداشی

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، ، صفحه 7-21

چکیده
  چکیده:می‌دانیم«نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را ...  بیشتر