فقه و مبانی حقوق
1. انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 7-28

چکیده
  در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستگاری پرداخته و شروط آن مانند صلاحیت زن برای ازدواج و عدم خواستگاری قبلی بیان شده و عدول از خواستگاری مورد بررسی قرار می گیرد .برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود دارای ارکان و شرایطی است. ارکان، اموری است که قوام شئ به آن است و ماهیت ...  بیشتر