1. شرایط ایجاد قرابت رضاعی از دیدگاه امامیه و حنفیه

محمد صادقی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 51-76

چکیده
  رضاع یکی از راههای ایجاد قرابت است . شرایط ایجاد قرابت رضاعی در فقه امامیه عبارتند از این که شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد،طفل لا اقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد ، شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد، و مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . ...  بیشتر