فلسفه اسلامی
1. عقل از منظر چهارده معصوم علیهم السلام

محمدحسین ایراندوست؛ مریم موسوی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 59-82

چکیده
  اصطلاح «عقل» یکی از اصطلاحاتی است که در هر علم و بنا بر دیدگاههای مختلف، تعریفی خاص به خود پیدا کرده و تفاوت هایی که در معانی این اصطلاح وجود داشته همواره باعث سوء تفاهم هایی شده است. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه ائمه معصوم(ع) راجع به عقل و جایگاه آن است که در واقع کامل ترین و جامع ترین دیدگاه هاست. روش این مقاله توصیفی – تحلیلی ...  بیشتر