فقه و مبانی حقوق
1. بررسی قاعده فقهی (العقود تابعة للقصود)

احمد مرادخانی؛ امیر شمس

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 33-58

چکیده
  چکیدهماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی ...  بیشتر