فقه و مبانی حقوق
1. ضمان خسارات وارده بر عِرض و جان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

حمید کاویانی فرد؛ نسرین کریمی؛ معصومه توده خرمن

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، ، صفحه 121-135

چکیده
  موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. حق حبس زوجه در فرض ضمانت ثالث از مهریه

سید مهدی میرداداشی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 119-132

چکیده
  چکیده: می‌دانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 73-91

چکیده
  قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم ...  بیشتر