فقه و مبانی حقوق
1. موانع ازدواج (محرمات) در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 107-133

چکیده
  موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد.هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این ...  بیشتر