فقه و مبانی حقوق
1. واکاوی حکم شکنجه در حقوق بین الملل

احمد مرادخانی؛ حجت اله محمدپورآزاد

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 73-86

چکیده
  شکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به ...  بیشتر