1. مفهوم‌شناسی حرکت در نظام فلسفی سینوی و صدرایی

شرافت زبردست؛ محمدحسین ایراندوست؛ حسن معلمی

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مفهوم‌شناسی حرکت در دو نظام فلسفی سینوی و صدرایی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ابن‌سینا حرکت توسطیه را در خارج موجود می‌داند، از سوی دیگر ملاصدرا با وجود این‌که عقیده استاد خود، میرداماد را درباره ظرف دهری که به نظر وی، توجیه‌کننده اجتماع اجزای حرکت قطعیه و کلیّت تحقق آن است، انکار می‌کند، ...  بیشتر

2. تبیین علیت در نظام فلسفی سینوی و صدرایی

آذر سپهوند؛ محمد حسین ایراندوست؛ اسماعیل علیخانی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-21

چکیده
  مسئله علیت یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که بدون فهم آن درک جهان هستی ممکن نیست. اساساً هر نوع بحث، سخن و تجربه‌ای مبتنی بر فهم علیت و پذیرش آن است. مسئله علیت از جهات مختلف مورد توجه قرارگرفته است..فیلسوفان جدید غرب مانند هیوم و کانت این موضوع را از نظرگاه معرفت‌شناسی و فیلسوفان مسلمان از حیث وجودشناسی مورد بررسی قرار داده‌اند. ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
3. برانگیختگی موجودات از نگاه ابن‌سینا

هادی واسعی؛ فهیمه مرادی زاده

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 33-57

چکیده
  چکیده:گرچه‌ وجود جهان‌ پس‌ از مرگ‌ و زندگی‌ اخروی‌، ازجمله‌ اصول‌ اعتقادی‌ تمامی‌ مسلمانان‌ است‌، اما در مورد این‌که این‌ نوع‌ زندگی‌ به ‌چه‌ گروهی‌ از موجودات‌ اختصاص‌ دارد، دیدگاه‌های‌ مختلفی‌ توسط‌ اندیشمندان‌ مسلمان‌ مطرح‌ شده‌ است‌. با عنایت به این امر، جریان‌شناختی برانگیختگی موجودات و زندگی پس از مرگ آن‌چنان ...  بیشتر