فقه و مبانی حقوق
1. بررسی ادلّه ی جواز زیبا سازی سر و صورت

نرگس خاتمی؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 125-149

چکیده
  این پژوهش در راستای تقاضای روز افزون جراحی زیبایی سر و صورت انجام گرفته است. بر این اساس برای جواز زیباسازی بهه ییهات وروایات و اصول عملیه و همچنین دلیل عقلی می توان استدلال کرد. در این مقاله که با روش کتابخانهای و ارائه ادله صهورت پذیرفتهه وهر دلیلی به اختصار بررسی گردیده است. و در مواردی نقد و اشکال بیان و پاسخ داده شده است.  بیشتر

فلسفه اسلامی
2. پیشگامان مکتب جمال در عرفان و فلسفه اسلامی

محمدحسین ایراندوست؛ ملیحه آدینه فرد

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 57-95

چکیده
  هر انسانی ، راهی را برای رسیدن به خدا برمی‏گزیند، یکی راه دین، یکی راه اخلاق، یکی از راه عبادت، یکی از راه تعقل؛ اما به شهادت دل، کوتاهترین راه برای رسیدن به خدا، راه عشق است. و این راه مکتب جمال است. مکتب جمال، از قرن سوم هجری به طور رسمی در عرفان اسلامی ظهور یافته و شخصیت‏های بزرگی نیز بدان معتقد و پایبند بوده‏اند این مکتب، عالم ...  بیشتر