فقه و مبانی حقوق
1. مصادیق و مبانی حلول دین در فقه

جواد باریکلو؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 93-108

چکیده
  چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن ...  بیشتر