فقه و مبانی حقوق
1. واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی

سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 129-160

چکیده
  عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. استیذان در قصاص

وحید نکونام

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 109-123

چکیده
  چکیده قصاص یکی از مجازات هایی است که از منظر فقه جزایی اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و به مقتضای آیه 33 سوره اسری(و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا) مخاطب آن ولی دم بوده و در زمره جرایم حق الناسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که متولی برقراری نظم،تامین امنیت عمومی،احقاق حق و اجرای عدالت حکومت می باشد.با توجه به این دو نکته سوال اساسی ...  بیشتر