فقه و مبانی حقوق
1. رویکرد فقه نسبت به هزینه های تحصیل و درمان در نفقه زوجه

زینب مشهودی؛ ابراهیم شبیری

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 77-100

چکیده
  چکیده این پژوهش، کوشیده است محدوده فقهی ـ حقوقی نفقة زوجه را مشخص کند. طبق اصل 167 قانون اساسی در مواردی که قانون درباره حکم مسئله‌ای اجمال یا سکوت کرده باشد باید حکم مسئله مورد نظر از منابع فقهی و نظر فقها استخراج شود. در ماده 1107 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران موارد نفقه زوجه به نحو تمثیلی شمرده شده است، اما درباره تعیین محدوده هزینه‌های ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. نفقه در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 93-113

چکیده
  نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن.نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است.از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن ...  بیشتر

3. تمیز مدعی از مدعی علیه در دعوای نفقه

سید مهدی میرداداشی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 57-71

چکیده
  چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن ...  بیشتر