1. مبانی فلسفی اکراه در تحقق جرم

سمیه رحیمیان گوار؛ رضا فانی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 89-113

چکیده
  در بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن. در بررسی ماهیت و کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست می‌آید که این شناخت نتیجه و حاصل تدقیق در ریشه تاریخی و سابقه شکل‌گیری آن است. بدین‌سان که عدم تسلط در ریشه تاریخی و تأسیسی یک معنای حقوقی مفهوم کارکردی آن را زیر سؤال می‌برد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. قتل عمد اضطراری از دیدگاه فقه و حقوق

اشرف عبدالمالکی؛ احمد مرادخانی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 53-73

چکیده
  اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل ...  بیشتر