فقه و مبانی حقوق
1. تشریع امر به معروف و نهی از منکر و مسأله عفاف از منظر فقه و حقوق امامیه

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 61-80

چکیده
  از واجبات مورد تأکید امر به معروف و نهی از منکر است که با هدف تربیتی و مراقبت از فطرت الهی انسان ها تشریع شده است. همچنین از مسایل مورد تأکید دین مبین اسلام عفت است که به نیروی درونی تعدیل کننده شهوات و غرایز انسان اطلاق می شود. فلسفه جعل و تشریع امر به معروف و نهی از منکر تربیت انسان هاست. احساس مسئولیت آمر و ناهی نسبت به فرمان های الهی ...  بیشتر