فقه و مبانی حقوق
1. حکم عزاداری بر میت از دیدگاه عامه

سدمحمد هادی حجازی شهرضائی؛ زهرا باقری؛ فاطمه میری

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 61-85

چکیده
  أکثریت أهل سنت نیز همچون شیعه در مورد حکم عزاداری بر میت به صورت کل بحث نکرده اند بلکه صرفاً به ذکر مصادیق و بررسی حکم مصادیق بسنده کرده اند. حال سوال این خواهد بود که عزاداری بر میت از دیدگاه عامه چه حکمی دارد؟ در این باره در مورد حکم عزاداری از دیدگاه أهل سنت هم سه مصداق مورد بررسی قرار می‌گیرد: (1-گریه 2-ندبه 3-پاره کردن لباس..) و یکی از ...  بیشتر