1. تأثیر عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن

علی دوازده امامی مطلق؛ حسین علوی مهر؛ سید حسن عابدیان

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 1-17

چکیده
  عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن، نقش بسیار مهمی دارد، زیرا وجوب و حُرمَتِ جهاد در شرائط مختلفِ زمانی را موجب می­شود. مسئله­ی اصلی پژوهش حاضر این است که در چه زمان­هایی حکم جهاد در قرآن قابلیّت تغییر دارد؟ روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و هدف پژوهش نیز شناساییِ عنصر زمان خاص و نقشِ آن در احکام جهاد در قرآن می­باشد که برای بدست ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
2. تبیین قاعده فلسفی «کل ما بالعرض ینتهی الی مابالذات» از منظر قرآن

محمدحسین ایراندوست

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 87-104

چکیده
  مدلول این قاعده فلسفی چنین است که هر موجود بالعرض ضرورتا به یک موجود بالذات منتهی می گردد. حکمای اسلامی با استفاده از این قاعده فلسفی مسائل مختلفی را اثبات کرده اند. چنانکه فارابی در باب اثبات «وجوب» برای صفات ذاتی خداوند، و ملاصدرای شیرازی هم در اکثر مباحث فلسفی بویژه اثبات حرکت جوهری و اثبات صانع، از این قاعده استفاده کرده است. ...  بیشتر