1. تأثیر عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن

علی دوازده امامی مطلق؛ حسین علوی مهر؛ سید حسن عابدیان

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 1-17

چکیده
  عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن، نقش بسیار مهمی دارد، زیرا وجوب و حُرمَتِ جهاد در شرائط مختلفِ زمانی را موجب می­شود. مسئله­ی اصلی پژوهش حاضر این است که در چه زمان­هایی حکم جهاد در قرآن قابلیّت تغییر دارد؟ روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و هدف پژوهش نیز شناساییِ عنصر زمان خاص و نقشِ آن در احکام جهاد در قرآن می­باشد که برای بدست ...  بیشتر