فقه و مبانی حقوق
1. قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

احمد پورقاسمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 29-53

چکیده
  قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس ...  بیشتر